Arhiva lunii iunie 2019

Informații despre înscrierea candidaților din seria curentă și din seriile anterioare la EN

Art. 16. – (1) La Evaluarea Naţională se pot înscrie absolvenţii clasei a VIII-a din
seria curentă.
(2) La Evaluarea Naţională se pot înscrie şi absolvenţi din seriile anterioare,
care nu au participat în nici o sesiune la unul din examenele naţionale:
examenul de capacitate, testele naţionale, tezele cu subiect unic sau evaluare
naţională. Candidaţii din promoţiile de până în 1998 inclusiv nu participă la
Evaluarea Națională, întrucât pot solicita echivalarea examenului de capacitate,
în conformitate cu ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4701/2000,
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 37/2001, Partea I.
(3) Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la Evaluarea
Naţională numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de
diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi
Echivalarea Diplomelor.
(4) Înscrierea candidaţilor pentru Evaluarea Naţională se face la secretariatele
unităţilor de învăţământ pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada
prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:
a) pentru candidaţii din seria curentă, înscrierea se face, în perioada prevăzută
de calendarul examenului, de către secretarii unităţilor de învăţământ, în
conformitate cu evidenţele din şcoli;
b) pentru candidaţii din anii precedenţi, înscrierea se face, în perioada prevăzută
de calendarul examenului, de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care
candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia (certificat de
naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă,
adeverinţă din care să reiasă anul absolvirii şi faptul că nu a participat la
examenele naţionale menţionate la alin. (2)).
c) pentru candidaţii din seriile anterioare, în situaţia schimbării domiciliului în
altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate a
candidatului sau a părintelui/tutorelui acestuia, candidaţii se pot înscrie pentru
a susţine Evaluarea Naţională la o unitate de învăţământ, stabilită de comisia
judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara
acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea
Comisiei Naţionale, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente
doveditoare, transmise la Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul
Vieţii.